Persia ExpeditionPersia Expedition

Sign Up

Persia ExpeditionPersia Expedition

Sign In

forgot password ?

Berkeh ye Khalaf Vilage Village Qeshm

Berkeh ye Khalaf Vilage Village

روستای برکه خلف درجزیره قشم واقع شده است وحدود۱۹کیلومترازشهرستان قشم فاصله دارد.دراین روستاجاذبه جهان گردی دره ستاره افتاده وجوددارد.همچنین صنایع دستی صدف لب سیاه درابتدای این روستاواقع شده است 


show distance between Berkeh ye Khalaf Vilage Village and Qeshm hotels :

Origin : Berkeh ye Khalaf Vilage Village ، Destination :